Slavs23

Всѣхъ славянъ есть на свѣтѣ, согласно подсчету, сдѣланному извѣстнымъ русскимъ профессоромъ Т. Д. Флоринскимъ, 159,420,000 человѣкъ, въ томъ числѣ:

1. — Русскихъ 110,000,000
2. — Поляковъ 21,700,000
3. — Ч е х о в ъ 7,480,000
4. — С е р б о в ъ 6,500,000
5. — Б о л г а р ъ 5,680,000
6. — Хорвато—Сербовъ 3,450,000
7. — С л о в а к о в ъ 2,750,000
8. — С л о в и н ц е в ъ 1,500,000
9. — Кашубовъ и другихъ 360,000

РОСПРЕДѢЛЕНІЕ СЛАВЯНСТВА ПО ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

ПРАВОСЛАВНЫХЪ:

(1) Р у с с к и х ъ 103,000,000
(2) С е р б о в ъ 5,450,000l
(3) Б о л г а р ъ 5,260,000
(4) Прочихъ славянъ 50,000
—————
Итого 113,760,000
РУССКИХЪ СТАРООБРЯДЦЕВЪ 3,500,000
РУССКИХЪ УНІАТОВЪ 4,215,000РИМОКАТОЛИКОВЪ:

(1) П о л я к о в ъ 20,000,000
(2) Ч е х о в ъ 7,250,000
(3) Х о р в а т о в ъ 2,450,000
(4) С л о в а к о в ъ 2,060,000
(5) Русскихъ 1,355,000
(6) С л о в и н ц е в ъ 1,400,000
(7) К а ш у б о в ъ 335,000
(8) Б о л г а р ъ 50,000
(9) Сербовъ Лужичанъ 15,000
—————
Итого 34,705,000ПРОТЕСТАНТОВЪ:

(1) С л о в а к о в ъ 680,000
(2) П о л я к о в ъ 700,000
(3) Ч е х о в ъ 230,000
(4) Л у ж и ч а н ъ 142,000
(5) К а ш у б о в ъ 25,000
(6) С л о в и н ц е в ъ 21,000
(7) Б о л г а р ъ 2,000
Итого 2,800,000(1) С е р б о в ъ 860,000
(2) Б о л г а р ъ 370,000
Итого 1,230,000[BACK]